preloader

News & Events

செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

admin
Posted by admin
20/11/2021

ஐஎஸ்எஸ்என் அனுமதி பெறப்பட்டுவிட்டது

மாயன் பன்னாட்டுத் தமிழாய்விதழுக்கான ஐஎஸ்எஸ்என் அனுமதி பெறப்பட்டுவிட்டது. E-ISSN : 2583-0449

Read More

CONFERENCE SPECIAL ISSUE / கருத்தரங்க சிறப்பிதழ்

மாயன் பன்னாட்டுத் தமிழாய்விதழ், பல்கலைக்கழகங்களால் நடத்தப்படும் தேசிய கருத்தரங்கு மற்றும் சர்வதேச கருத்தரங்கு, கல்லூரிகளால் நடத்தப்பட்ட கருத்தரங்கு போன்றவற்றிலிருந்து சிறப்பிதழ்களுக்கு கட்டுரைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

மின்னஞ்சல்
conferenceissue@mijtr.com

எங்களுடன் இணையுங்கள்...

எங்கள் ஆசிரியர் குழுவில் உறுப்பினர் (Editorial Board Member) அல்லது மதிப்பாய்வாளர் (Reviewer) ஆக வேண்டுமா?

Want to become an Editorial Board Member or Reviewer of our journal?